Expired domain là gì ? Điều gì xảy ra với tên miền hết hạn ?

Điều gì xảy ra với tên miền hết hạn? Nhiều điều có thể xảy ra với một miền sau khi miền đó hết hạn. Nó có thể…